نظرسنجی کیفیت خدمات
خواهشمند است به منظور حصول نتیجه بهتر و کسب نظرات بیشتر فرم زیر را مرقوم نمایید.
کیفیت خدمات نسبت به دیگر شرکت ها
برخورد کارکنان مجموعه تیزبین
سهولت در دسترسی شما به دفتر ما
میزان انطباق کلی خدمات با انتظارات شما
میزان دقت و سرعت عمل ما و انجام وظایف
چگونگی اطلاع رسانی شرکت در خصوص خدمات قابل ارائه (بروشور - وب سایت)